این مقاله از سایت فاینشال تایمز ترجمه شده است. برای خواندن نسخه اصلی این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

ig.ft.com/generative-ai

 

هوش مصنوعی زیگپ