مجله هوش مصنوعی زیگپ در پرونده ویژه خود سعی دارد تاثیر این صنعت نو پا و فراگیر را در بخش‌های مختلف زندگی زیر نظر بگیرد، این پرونده به صورت گاهنامه منتشر خواهد شد و سعی دارد اطلاعات جامع را در اختیار مخاطبانش بگذارد یا با متخصصان این حوزه گفت و گو کند، ایده های نو را بیان کندو آينده را به چالش بکشد