مسیر یکسالگی زیگپ

فصل‌های گزارش

فصل بهار
Asset 884
Asset 883
Asset 882
Asset 881
ویژگی‌ها
Asset 880
Asset 878
Asset 877
Asset 876
Asset 879
Asset 875
فصل تابستان
Asset 874
Asset 873
Asset 872
Asset 871
ویژگی‌ها
Asset 870
Asset 868
Asset 867
Asset 866
Asset 869
Asset 865
فصل پاییز
Asset 863
Asset 862
Asset 861
Asset 860
ویژگی‌ها
Asset 859
Asset 858
Asset 857
Asset 856
فصل زمستان
Asset 855
Asset 854
Asset 853
Asset 852
ویژگی‌ها
Asset 851
Asset 850
Asset 1011
تعداد کل مقالات سال 1402 422
Asset 1011
تعداد کل تصاویر موفق ساخته شده 699833
Asset 1009
Asset 1009

پر پرامپت‌ترین روز

جمعه 20 بهمن تعداد 4641 پرامپت برای تولید عکس استفاده شده است.

روز پنجشنبه 24 اسفند 1402 27340 پرامپت برای تولید متن استفاده شده است.

Asset 1008
Asset 1008

بیش‌ترین پرامپت توسط یک یوزر

یک یوزر 5895 پرامپت برای تولید متن استفاده کرده است.

یک یوزر 3591 پرامپت برای تولید تصویراستفاده کرده است.

Asset 1007
Asset 1007

یوزر وفادار (بیش‌ترین خرید)

یک یوزر در سال 1402، 7 بار خرید اشتراک داشته است.